top of page
23rd Harvard India poetry Group photo-1.
Anagha Bhide.jpg
Jayant Dave.jpg
R. Balachandra.jpg
Sunayana Kachroo.jpg
Mir Fazlul Karim.jpg
Maya De.jpg
Amit Khare.jpg
Bijoy Misra.jpg
Amandeep Signh.jpg
Neena Wahi.jpg
Reena Tyagi.jpg
Sajed Kalam.jpg
Dinesh O Shah.jpg
Rekha Upadhyay.jpg
Preetapal Singh.jpg
Aalok De.jpg
Pranali Ashara.jpg
Poppy Charnalia.jpg
Maneesh Upadhyay.jpg
Sejal Kothari.jpg
Dhruti Ashara.jpg
Prem Nagar.jpg
Geetha Patil.jpg
Chanchala Priyadarshini.jpg
Rahul Ray.jpg
Parmit Singh.jpg
bottom of page